O projekcie

Finansowanie-projektu-Podlaskie-Centrum-Eksportera

O projekcie

Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum Eksportera

Podlaskie Centrum Eksportera to kompleksowy projekt wspierający rozwój eksportu i umiędzynarodowienie firm z województwa podlaskiego.

W jego ramach przedsiębiorcy z sektora MŚP otrzymają w jednym miejscu wielokierunkową pomoc w działaniach internacjonalizacyjnych – od zbadania gotowości eksportowej, poprzez wybór kierunku eksportu, stworzenie strategii aż po nawiązanie międzynarodowych kontaktów biznesowych.

To projekt o znaczeniu strategicznym dla województwa podlaskiego realizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich.

 

 

Partnerzy Projektu

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Województwo Podlaskie jest Liderem projektu, natomiast Partnerem projektu jest Konsorcjum zawarte pomiędzy trzema instytucjami otoczenia biznesu, tj.: Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego (Partner wiodący konsorcjum), Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Podlaskim Klubem Biznesu.

Logo województwa podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Podlaska Fundacja
Rozwoju Regionalnego

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

Podlaski Klub Biznesu

Cel projektu

Celem projektu jest internacjonalizacja i promocja gospodarcza podlaskich MŚP. Dążymy do wzrostu aktywności eksportowej i konkurencyjności podlaskich firm na rynkach zagranicznych. Wspieramy w sposób kompleksowy aktywność eksportową MŚP z województwa.

Działania w projekcie

Umożliwiamy przedsiębiorcom udział w wydarzeniach o charakterze promocji gospodarczej (misje, targi) oraz zapewniamy dostęp do usług doradczych w zakresie planowania i realizacji działań eksportowych.

Działania wspierające międzynarodową współpracę handlową podlaskich MŚP zrealizowane zostaną poprzez następujące zadania:

  • OKIENKO EKSPORTERA I USŁUGI EKSPORTOWE
  • SEMINARIA
  • MISJE GOSPODARCZE I TARGI

Beneficjenci projektu

Z projektu skorzystają firmy z województwa podlaskiego zainteresowane wejściem na nowe rynki. Wsparciem zostaną objęci przedstawiciele wiodących branż gospodarki, istotnych z punktu widzenia perspektyw innowacyjnego rozwoju województwa, w tym z obszaru Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS). Działania projektowe ukierunkowane są na wsparcie przedsiębiorców zainteresowanych rozszerzeniem prowadzonych już działań eksportowych, jak również podmiotów, które nie mają jeszcze doświadczenia w eksporcie swoich produktów czy usług na rynki zagraniczne.

Samolot lecący nad portem morskim wypełnionym kontenerami

Efekty projektu

W efekcie realizacji projektu wspartych zostanie minimum 150 przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa podlaskiego. Zrealizujemy co najmniej 100 usług doradczych, 70 seminariów, 35 misji gospodarczych, 8 stoisk grupowych podczas targów międzynarodowych, rozdysponujemy 100 grantów na targi i przygotujemy 20 analiz branżowych.

Finansowanie projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 31 930 588,24 zł. Wysokość wkładu Funduszy Europejskich to 27 141 000,00 zł.

Projekt „Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum Eksportera” realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytetu I. Badania i innowacje, Działania 1.5 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw, Typ: Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP.

 

#FunduszeUE

Konsultajce-eksperckie-Uslugi-prawne
Skip to content