Usługi brokera eksportu – nabór wniosków PFRR

14 czerwca, 2024

Usługi BROKERA EKSPORTU

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku ogłasza I rundę naboru wniosków na usługi brokera eksportu w ramach projektu „Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum Eksportera”.

Przedmiot NABORU

Przedmiotem naboru jest wybór Beneficjentów usług brokera eksportu świadczonych przez PFRR na rzecz podlaskich MŚP w zakresie planowania i realizacji działań eksportowych, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celu Projektu „Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum Eksportera”, którym jest wspieranie rozwoju eksportu i umiędzynarodowienia podlaskich firm z sektora MŚP, podniesienia konkurencji wytwarzanych przez nie produktów i usług oraz rozwoju gospodarczej sieci współpracy.

Usługa brokera eksportu będzie realizowana przez PFRR w zakresie kojarzenia partnerów biznesowych działających na arenie międzynarodowej. Usługa jest ukierunkowana na indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa, w ramach której przedsiębiorca otrzyma dane kontaktowe do potencjalnych partnerów biznesowych, umożliwiające nawiązanie współpracy i znalezienie potencjalnego odbiorcy produktu/usługi Wnioskodawcy na nowym rynku zagranicznym.

Ogólna liczba usług brokera eksportu przewidzianych do zrealizowania przez PFRR na rzecz podlaskich MŚP w ramach naboru wynosi 50 (10 usług w ramach każdej rundy).

Dla KOGO

Podmiotami uprawnionym do ubiegania się o wsparcie w postaci usługi brokera są wyłącznie przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro-, małego- lub średniego przedsiębiorcę), które mają siedzibę/stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podlaskiego, zgodnie z informacją ujawnioną w aktualnym na dzień złożenia wniosku dokumencie rejestrowym (KRS/CEIDG).

Wnioskodawca musi dysponować potencjałem eksportowym, tj. musi posiadać własny produkt lub usługę zdolną do konkurowania na rynkach zagranicznych.

Warunkiem skorzystania ze wsparcia w postaci usługi brokera eksportu jest wcześniejsza realizacja usługi eksportowej w postaci Indywidualnego Planu Działania w ramach projektu „Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum Eksportera”, w ramach której wskazana została potrzeba skorzystania z usługi brokera eksportu.

Termin i sposób składania WNIOSKÓW

Nabór wniosków jest podzielony na rundy, w ramach których można składać wnioski o usługę brokera eksportu:

Runda I – rozpoczęcie naboru 10.06.2024 r. (godz. 09:00), zakończenie naboru 17.06.2024 r. (godz. 16:00), liczba usług w ramach rundy – 10.

Wniosek o usługę brokera eksportu w formacie pdf wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez formularz składania wniosku dostępny na dole strony (zostanie on uruchomiony w dniu rozpoczęcia naboru, 10 czerwca o godz. 09:00).

Wartość WSPARCIA

Wsparcie udzielone przedsiębiorcy w postaci usługi brokera eksportu stanowi pomoc de minimis, której wartość została wskazana w załączniku nr 4 do Regulaminu i wynosi 20 000,00 PLN. Poziom dofinansowania usługi brokera eksportu wynosi 100% wartości usługi.

Pomoc de minimis będzie udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023) i Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz. U. 2024 r. poz. 598).

KONTAKT

Instytucją właściwą do kontaktów z Wnioskodawcami w ramach naboru jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku przy ul. Starobojarskiej 15.

Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać:

 • osobiście w biurze PFRR przy ul. Starobojarskiej 15, 15-073 Białystok;
 • telefonicznie, pod numerem telefonu: (85) 741 86 83;
 • poprzez kontakt elektroniczny: e-mail: brokerpce@pfrr.pl;

Informacji udzielają:

 • Karolina Krasińska+48 690 176 231
 • Magdalena Maksimowicz +48 662 493  287

Dokumenty do POBRANIA

Regulamin naboru wniosków na usługi brokera eksportu (PDF)

Wzór wniosku o usługę brokera eksportu (WORD)

Kryteria oceny wniosków na usługi brokera eksportu (PDF)

Umowa na realizację usług brokera eksportu - WZÓR (PDF)

Wartość pomocy de minimis na usługi brokera eksportu (PDF)

Definicja MŚP (PDF)

Regionalne Inteligentne Specjalizacje (PDF)

BROKER EKSPORTU

Formularz zgłoszeniowy

  Załączane pliki:

  1. Wniosek o usługę brokera eksportu* (max. 5MB; format pliku: PDF):


  2. Wniosek o usługę brokera eksportu w formacie DOCX/DOC*

  (max. 5MB; format pliku: DOCX/DOC):


  3. Pełnomocnictwo

  dokument opcjonalny (max. 5MB; format pliku: PDF):


   

  * - pole wymagane

  Instrukcja złożenia Wniosku o o usługę brokera eksportu

  Wniosek o o usługę brokera eksportu należy złożyć zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt.6 Regulaminu naboru usługi brokera eksportu.

  • Nazwa firmy” – należy wpisać pełną nazwę firmy
  • NIP” – należy wpisać NIP w postaci 10 cyfr (bez myślników i spacji)
  • e-mail” – należy wpisać mail w formacie: odbiorca@domena.pl
  • Wniosek o usługę brokera eksportu” – należy załączyć jeden plik PDF z wnioskiem o usługę brokera eksportu zawierający podpis kwalifikowany lub podpis zaufany
  • Wniosek o usługę brokera eksportu w formacie DOCX, DOC” – należy załączyć jeden plik z wnioskiem o usługę brokera eksportu w formacie DOCX lub DOC (bez podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego)
  • Pełnomocnictwo” – dokument opcjonalny  jeżeli jest wymagany to należy załączyć jeden plik PDF z pełnomocnictwem szczególnym zawierający podpis kwalifikowany lub podpis zaufany

  Przeczytaj także

  Skip to content